Školní poradenské pracoviště

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

Základní škola Mokrá-Horákov poskytuje poradenské služby pokrývající oblasti péče o žáky, učení, péče o žáky s SVP, volby povolání a prevence.

Naše hlavní činnost:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, vzájemná konzultace
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole
 • metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • komunikace, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • péče o žáky s neprospěchem
 • kariérní poradenství
 • prevence rizikového chování žáků
 • logopedická péče pro žáky s narušenou komunikační schopností

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují:

Vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovná poradkyně

Mgr. Petra Tannenbergová, Ph.D.

 

email: tannenbergova@zs.mokra.cz    

telefon: 515 537 185

Konzultační hodiny​

Kdykoliv po předchozí domluvě. 

Speciální pedagog, logoped

Mgr. Klára Kokešová

 

email: kokesova@zs.mokra.cz

telefon: 515 537 185

Konzultační hodiny​

Kdykoliv po předchozí domluvě. 

Školní metodička prevence

Mgr. Jana Kubáňová

 

email: kubanova@zs.mokra.cz

telefon: 515 537 185

Konzultační hodiny​

Kdykoliv po předchozí domluvě. 

Školní psycholog

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na základě vlastního přání či na žádost rodičů. Spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace i dlouhodobé práce.

Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve to společně začneme řešit, tím menší budou následky. Pokud nebude řešení situace v kompetenci školního psychologa, rádi Vám doporučíme jiné formy odborné pomoci (např. psychiatr, SVP, PPP, aj.).

Mgr. Lenka Kurová

– pro žáky a zákonné zástupce 2. stupeň ZŠ

kurova@zs.mokra.cz

 

Bc. Adam Kouřil

– pro žáky a zákonné zástupce 1. stupeň ZŠ

 

(+420) 704 339 484

Konzultační hodiny​

Mgr. Lenka Kurová

 • pondělí 8:30 – 14:30
 • úterý     8:30 – 14:30  
 • čtvrtek 11:00 – 16:00 

 

Bc. Adam Kouřil

 • středa   8:30 – 14:30
 • pátek    8:30 – 14:30  
 • čtvrtek 8:30 – 12:30

 

Další termíny dle individuální domluvy s klienty i v odpoledních hodinách

Žáci nás mohou osobně kontaktovat kdykoli během dne (o přestávkách či po vyučování).

Na konzultaci se, prosím, vždy PŘEDEM objednejte (přes e-mail, ŽK či telefonicky), ať máte jistotu, že na sebe budeme mít dostatek času.

Pracovní náplň výchovného poradce

 • koordinuje spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy
 • koordinuje spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogickými pracovníky
 • spolupracuje s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče:
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • evidence zpráv z vyšetření ze školských poradenských zařízení
 • pomoc třídním učitelům i dalším vyučujícím při vyplňování školního dotazníku pro ŠPZ
 • odesílání dotazníků
 • shromažďování doporučení ze ŠPZ, koordinace při realizaci doporučení
 • pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a plánů pedagogického rozvoje
 • konzultace s pracovníkem ŠPZ při tvorbě doporučení
 • příprava ekonomických požadavků na zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných

Kariérní poradenství

 • pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, metodická pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky, návštěva vybrané střední školy a jejich zákonnými zástupci
 • zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a učiliště a jejich vyhodnocování
 • metodická pomoc zákonným zástupcům při odvolávacím řízení při přijímacím řízení na střední školy

Řešení rizikového chování žáků spojených se školní docházkou

 • řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému

Neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní.

Pracovní náplň školního metodika prevence

 • tvorba, plnění a hodnocení minimálně preventivního programu školy (ve spolupráci s ostatními pedagogy)
 • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování (šikana, násilí, záškoláctví, návykové látky, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a xenofobie, patologické hráčství a rizika nebezpečného pohybu v kyberprostoru)
 • pomoc třídním učitelům s vytvářením příznivého třídního klimatu a přátelské atmosféry ve škole, pomoc s řešením vzniklých problémů
 • vyhledávání žáků se sklony k rizikovému chování, orientační šetření ve třídách, práce se třídními kolektivem
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a cizinců
 • práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se vztahovými problémy
  poskytování poradentství žákům i jejich zákonným zástupcům
 • kontakt a spolupráce s odbornými pracovišti, s orgány státní správy, samosprávy a s okresním metodikem prevence
 • spolupráce s organizací Dobronauti a realizace programu Zpátky v čase a Hvězdný tým ve třídách
 • metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, zajišťování a předávání odborných informací
 • vedení administrativy svojí činnosti
  prezentace výsledků preventivní práce školy
 • sledování aktuální nabídky vzdělávacích kurzů, aktivní účast na vybraných a předávání zkušeností
 • úzká spolupráce a sdílení zkušenosti s výchovnou poradkyní, speciální pedagožkou a školní psycholožkou

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízení – PPP, SPC
 • zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům, žákům, zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky
 • podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánu pedagogického rozvoje a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané
 • poskytuje speciálně – pedagogické poradenství ve škole
 • pomáhá třídním učitelům při vyplňování školních dotazníků pro školská poradenská zařízení
 • organizuje péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

Specifické oblasti činnosti:

 • speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • individuální reedukace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vede předmět speciálně pedagogické péče)
 • připravuje a upravuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané
 • poskytuje metodickou a odbornou pomoc z oblasti speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáka
 • provádí náslechy v hodinách, dle nich pak navrhuje další postup v péči o žáka
 • vede administrativu svojí činnosti
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů a vybraných se aktivně účastní

Školní psycholog – s čím se na něj můžete obrátit

DĚTI / ŽÁCI


➔ když máš problémy s učením (potíže se soustředěním, strach ze zkoušení nebo mluvení před třídou, když tě trápí tréma, když ses náhle zhoršil/a ve známkách, aj.)
➔ když se necítíš dobře ve třídě, nerozumíš si se spolužáky nebo nevycházíš s učitelem
➔ když tě trápí vztahy s rodiči, sourozenci, kamarády či partnerem
➔ když prožíváš náročné období (rozvod rodičů, hádky, konflikty, samota, aj.)
➔ když máš pocit, že někdo ve třídě nebo ve škole ubližuje slabšímu
➔ když se nemůžeš rozhodnout, na jakou střední školu jít, nebo se potřebuješ poradit, jakým směrem se dále ubírat
➔ když chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti
➔ KDYKOLIV, když se chceš svěřit se svým trápením a potřebuješ si s někým popovídat

RODIČE

➔ když se u Vašeho dítěte náhle změní školní výkon, chování nebo prožívání (je smutné, nešťastné, aj.)
➔ když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy a nevíte, co s tím (dítě má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se lidí, aj.)
➔ když potřebujete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte – výchovné problémy (porušování pravidel, respektování autorit, vzdor, aj.), způsoby správné přípravy na výuku, učební styl
➔ když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na Vaše dítě (rozvod, aj.)
➔ když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
➔ když se chcete poradit, jakou vybrat s dítětem střední školu

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na základě vlastního přání či na žádost rodičů. Spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace i dlouhodobé práce.