Tandemová výuka

Více prostoru pro individuální práci s dětmi, nové situace a metody práce, mezioborové propojení...

Tandemová výuka na naší škole nám přináší řadu výhod jak pro žáky, tak pro učitele.

Z pohledu učitelů poskytuje příležitosti k rozvoji soft skills (měkké dovednosti – kompetence v oblasti chování; mají vztah k sociální/emoční inteligenci), a to zejména v oblasti zlepšování vzájemné komunikace a spolupráce, empatie, práce s emocemi a řešení konfliktů, poskytování a přijímání zpětné vazby a vlastní sebereflexe. Slouží také jako inspirace a obohacování se o další metody práce a zároveň dává možnost rozšiřovat si vlastní obzory, ať už ve svém oboru, nebo při nahlížení do oborů jiných kolegů. Učitelé v tandemu si také mohou být vzájemnou oporou a pomocí.

Díky tomu, že jsou při tandemovém vyučování učitelé ve třídě dva, nabízí se nám tak více prostoru pro práci s dětmi, ať již jsou rozděleni do dvojic, skupin nebo pracují individuálně. Respektujeme tak potřeby všech našich žáků, a tím přispíváme k vyšší individualizaci výuky. Pomocí tandemové výuky vznikají nové situace a možnosti k individuálnímu rozvoji každého žáka. Tandemová výuka má tedy i velký přínos pro žáky a jejich učení.

V tandemové výuce se potkávají učitelé se stejnou nebo různou odborností a přirozeně s různými osobnostními rysy, morálními hodnotami, postoji a názory. Díky tomu může být tato výuka jak pro učitele, tak i žáky velmi obohacující. Pro přínosnou tandemovou výuku je však nutné, aby byly splněny některé důležité podmínky.

Obecné zásady tandemové výuky

  • Aktivizace přímého zapojení žáků do průběhu vyučování
  • Omezení frontální výuky
  • Vyšší podíl samostatné a skupinové práce žáků
  • Žáci musí vnímat souběžné působení dvou učitelů jako přirozené a rovnocenné

V naší škole využíváme tři základní podoby tandemové výuky:

1) Různé aprobace: kmenový & docházející – u nás v projektu CLIL

Tato podoba je běžná při CLILu, kdy “kmenovým” učitelem je učitel s aprobací odborného předmětu, a “docházejícím” je učitel s aprobací cizího jazyka. V průběhu celého hodiny mají oba jasně vymezené role v rámci své aprobace.

2) Rozdělení rolí

V případě učitelů se stejnou aprobací je další možností rozdělení rolí v rámci naplánovaných aktivit, kdy vždy jeden učitel z tandemu aktivitou žáky provází a druhý žáky monitoruje a případně jim individuálně pomáhá. V další aktivitě si tyto role vymění.

3) TOP tandem

TOP podoba tandemové výuky je vzájemné sladění a doplňování v rámci celé hodiny. Oba učitelé zároveň žáky provázejí, monitorují a v případě potřeby jim individuálně pomáhají. To může nastat v případě, že se učitelé dobře osobně i profesně znají, vědí, co od sebe navzájem očekávat a dokáží dobře improvizovat.

Závěrem konstatujeme, že tandemová výuka otevírá dveře velkému obohacení opravdu všem, stačí jen odhodlání a chuť ji vyzkoušet!!!

Příloha 1.

Ukázka přípravy z chemie na tandemovou výuku:

IONTOVÉ SLOUČENINY – PŘÍPRAVA VYUČOVACÍ HODINY – 8.A

Cíl:  Využitím běžné sloučeniny – kuchyňská sůl – NaCl odvodit společně s žáky podstatu iontových sloučenin, vznik iontů a procvičováním zobecnit na další sloučeniny

Plánovaný průběh hodiny:

Pojmy 
Činnost žáků
Činnost učitelů
Opakování sloučeninyskupinová práce,
 tři různé úkoly na tabuli
A – práce s žáky u tabule
B –  pomáhá skupinám
Reakce sodíku s chloremsledují videoA – ovládá počítač
B – doplňuje výklad videa
Krystaly NaClprohlíží model krystalu, fotí reálné krystalkyA – popisuje model
B – pracuje se skupinami žáků
Rozpouštění solipozorují pomalé rozpouštění krystalků ve skupinách, případně natáčí průběh rozpouštěníA – na tabuli modeluje průběh
B – pracuje se skupinami a reguluje práci s mobily

Procvičení v PS 1 – 5 strana 31

samostatná práce

A,B – pracují s jednotlivci v lavicích, vysvětlují

Příloha 2.

Již druhým rokem vyučujeme tandemovou výuku v těchto předmětech: chemie, angličtina, informatika a matematika viz rozvrh.

Rozvrh tandemové výuky na ZŠ Mokrá – Horákov pro školní rok 2023/2024

 2. hod3. hod4. hod5. hod6. hod
PondělíCh 8. A
Inf 3. A
Ch 9. B
Inf 3. B
Ch 9. A
Inf 5. B
 Inf 8. A
ÚterýAj 2. B
M 8. A
    
StředaCh 9. ACh 9. B
Inf 4. A
Ch 8. A
Aj 2. B
Inf 4. B 
Čtvrtek     
Pátek M 8. A
Inf 5. A