Nadaní žáci

Nadání je dar, který je potřeba rozvíjet…

Rozvíjíme talent a nadání našich žáků.

Na základní škole Mokrá-Horákov se snažíme o maximální rozvoj individuálních schopností a možností dítěte a o podporu nadání dětí.. 

Nadaní žáci vykazují mimořádnou úroveň schopností nebo dovedností v jedné nebo více oblastech jako je například matematika, hudba, jazyky nebo malířství, tanec, sporty. Vývoj schopností nebo talentu je celoživotní proces. 

Tito žáci mají specifické vzdělávací potřeby. 

Abychom zabezpečili jejich optimální vývoj, snažíme se umožnit jim, aby se v určitých oblastech, které korespondují s jejich schopnostmi a zájmy, vzdělávali odlišně než jejich vrstevníci podle jejich nadání a zájmu. Proto hledáme možnosti jak schopnosti žáků rozvíjet a výkony v určité oblasti dále posouvat na vyšší úroveň. 

V průběhu výuky se zaměřujeme na podporu a rozvoj nadaných žáků nabídkou rozšiřujícího učiva v rámci mimoškolních aktivit – hodiny z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky nad rámec vyučování, a to jak na prvním tak i druhém stupni. 

Pedagogové v měsících říjen a listopad vytipují nadané žáky, kterým je následně daný kroužek nabídnut. Své schopnosti mohou také rozvíjet při skupinové práci, komunikační dovednosti, schopnost spolupracovat, organizovat nebo vést tým, což uplatňují také v různých projektech třídních, ročníkových i celoškolních. Kromě toho mají žáci možnost rozvíjet různé druhy nadání podle svých zájmů mimo výuku v řadě zájmových kroužků, jako například deskové hry, různé kroužky angličtiny, keramika, sportovní kroužky aj. 

Žáci, kteří jsou diagnostikováni jako mimořádně nadaní, jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu podle doporučení PPP s využitím doporučených materiálů. 

Naše škola se v minulém školním roce zapojila do screeningového šetření, kdy se žáci čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili  online testování systémem Invenio. 

Rozumově mimořádně nadaní žáci jsou v učivu velmi vyspělí, rychle se učí, mají dobrou paměť, obsáhlou slovní zásobu, zvládají složité myšlenkové operace a chápou složité souvislosti. Mohou se ale také potýkat s určitými nerovnoměrnostmi ve vývoji. 

Naše škola také spolupracuje s PPP Hybešova, které nadané žáky diagnostikuje a na základě vyšetření žáka sestaví písemnou zprávu pro zákonné zástupce dítěte a písemné doporučení pro školu. Zpráva i doporučení nabízejí rodičům i učitelům řadu tipů, jak dále podpořit rozvoj nadaného dítěte.

Rozvrh hodin - Nadaní žáci 2023 / 2024

MATEMATIKA - Mgr. Eliška Celnarová

1.stupeň 1.skupina (čtvrtek 12:30 – 13:15)

Amálie Vojtová

Lucie Pospíšilová

Richard Herman

Tomáš Hamerník

1.stupeň 2.skupina (středa 12:30 – 13:15)

Vilém Škařupa

David Štefek

Jonáš Liška

Lubomír Kokta

Felix Zahrádka

Zuzana Hujková

Ondřej Mílek

Jakub Beránek

1.stupeň 3.skupina (úterý 14:00 – 14:45)

Prokop Vágner

Mojmír Polák

Matěj Dobroucký

Martin Jašek

Ondřej Plechanec

Monika Kubánková

Natálie Malecová

ANGLICKÝ JAZYK - Sylva Novotná

1.stupeň (úterý 13:45 – 14:30)

Patrik Kokeš 

Viktorie Červená

Adam Snížek

Adéla Frejová

2.stupeň (pondělí 13:45 – 14:30)

Filip Kokeš

Barbora Jochecová

Antonie Karásková

Viktorie Ventová

Martina Vojtěchová

Jakub Veselý