Žákovská portfolia


efektivní nástroj pro sledování a podporu rozvoje žáků

Žákovská portfolia na 1. stupni

Na prvním stupni základní školy je důležité rozvíjet komplexní dovednosti žáků. Jedním z efektivních nástrojů pro sledování a podporu rozvoje žáků je práce s portfoliem. V naší škole pracujeme s portfolii krátce, ale učíme s nimi pracovat žáky už od první třídy. V tomto případě se jedná hlavně o portfolia sběrná, kam si žáci zakládají většinu prací, které vznikají mimo pracovní sešity a je to převážně učitel, který říká, co si tam mají dát tak, aby bylo možné sledovat postupný rozvoj dovedností a zájmů žáka v průběhu času. Portfolia mají podobu velkých šanonů a zůstávají převážně ve škole. 

Portfolia a sebehodnocení

Žáci si tedy zakládají různé pracovní listy, písemné práce, výtvarné projekty, matematické úlohy, výstupy a hodnocení center aktivit a vlastní sebehodnocení, které provádíme s žáky v různých intervalech. Někdo pracuje na měsíčních sebehodnoceních, někdo na čtvrtletních. Tato hodnocení mají různé podoby. Sebehodnocení umožní žákům reflektovat vlastní učení a práci. Tímto způsobem se postupně učí analyzovat své silné stránky a oblasti, které vyžadují zlepšení. Když žáci aktivně hodnotí svou práci, přebírají větší zodpovědnost za své vlastní učení. Sebehodnocení také podporuje rozvoj kritického myšlení. To je klíčová dovednost, která se vztahuje na mnoho oblastí života. Díky sebehodnocení učíme žáky stanovovat si vlastní cíle a navrhovat, co by mohli pro jejich naplnění udělat. Po uplynutí sledovaného období si pomocí tzv. zpětného zrcátka projdeme, zda a jak se jim podařilo cíl naplnit, co pro to udělali a navrhnou si nový cíl na další období, v případě neúspěchu se cíl opakuje. Sebehodnocení je dovednost, která má dlouhodobý význam. Schopnost pozitivně se hodnotit přispívá k posilování sebevědomí žáků a v případě neúspěchu pomáhá ke zdravému sebevědomí rozbor důvodu neúspěchu s návrhem jiných cest ke splnění cíle. K vlastnímu hodnocení žáků se mají možnost vyjádřit i rodiče a vyučující. U některých typů sebehodnocení je to přímo žádoucí. 

Portfolia a rodiče

 Postupně, ve vyšších ročnících, pak vedeme žáky k tomu, aby z prací ze sběrného portfolia vytvářeli portfolio výběrové, které slouží mj. jako důkaz o učení. Již od druhé třídy si žáci pomocí smluvených značek nebo ve vyšších ročnících do tabulek zaznamenávají, jak se jim práce dařila nebo ve kterém sešitě či pracovním sešitě toho najdou důkaz. Toto nám pak slouží jako jeden z podkladů na hovorové hodiny, které probíhají formou trojlístku žák – rodič – učitel. Díky této přípravě pak můžeme na hovorových hodinách hovořit opravdu o žákovi a jeho individuálním pokroku na jeho vzdělávací cestě a žáci mají možnost rodičům svoji práci prezentovat.

Žákovská portfolia na 2. stupni

Na druhém stupni si začínají portfolia tvořit žáci 6. ročníku. Ve vyšších ročnících je to na bázi dobrovolnosti žáka nebo konkrétního učitele v konkrétním předmětu.

 V současné době mají žáci založeny materiály z následujících předmětů – český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, fyzika, biologie, hudební a výtvarná výchova, OSVN. Úkolem každého žáka je shromažďovat výsledky práce s určitými kritérii, které si volí daný vyučující, a následně by tato kombinace sběrného a výběrového portfolia měla sloužit k hodnocení, resp. sebehodnocení práce žáka za uplynulé pololetí/uplynulý školní rok/druhý stupeň ZŠ.

Žákovská portfolia 2023 / 2024