Výuková metoda CLIL

nenásilné osvojování si cizího jazyka propojením jazykové výuky a vyučovaných předmětů

 S novým školním rokem 2023/24 rozjíždíme na 2. stupni ZŠ pilotní projekt výukové metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), který má velkou podporu ze strany MŠMT.

Metoda CLIL patří k významným trendům současného evropského školství a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. CLIL se stal pevnou součástí české jazykové politiky na základě dokumentu Evropské unie pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán 2004–2006. 

Dokument předpokládá, že obsahově a jazykově integrované učení se bude podílet na cílech Unie v oblasti jazykového vzdělávání především tím, že žák si bude moci na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílí tím tak své sebevědomí pro další studium jazyka.

CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.

V tomto školním roce do hodin odborných předmětů na druhém stupni integrujeme anglický jazyk. Neznamená to, že by se nyní žáci učili vybrané předměty plně v angličtině. Cílem tohoto projektu je angličtinu občas do výuky zařadit, např. do hodin zeměpisu, informatiky, přírodopisu, dějepisu, fyziky, tělesné výchovy nebo praktických činností. Žáci se tak naučí angličtinu používat i mimo hodiny výuky anglického jazyka. Metodu CLIL na naší škole budou vyučovat v tandemové výuce dva učitelé, jeden s aprobací cizího jazyka, druhý s aprobací vybraného nejazykového předmětu. Cílem takové hodiny CLIL tak není získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především znalosti v nejazykovém předmětu nabízené prostřednictvím cizího jazyka.

CLIL má pro žáky nezanedbatelný motivační potenciál, kteří si tímto více uvědomují význam znalosti cizího jazyka pro život. Užití cizího jazyka je prostředkem k osvojení obsahu, ne cílem v procesu učení. Jazykové vyučování je v převážné míře zaměřeno na procvičování čtyř dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní). Ve vyučování nejazykového předmětu jsou tyto čtyři dovednosti prostředkem k získání nových informací a k demonstraci pochopení vyučovaného předmětu. Právě tato dovednost, jednat v cizím jazyce v různých situacích, je považována za největší výhodu CLIL především pro budoucí povolání žáků.

Podrobnější informace k výuce metodou CLIL zde.

Harmonogram pilotní výuky

Vyučující CLIL: Sylva Novotná, B.A.

1.pololetí 2023/24

   Říjen 2023 
  • 7.A zeměpis – zemský povrch
  • 7.B zeměpis – zemský povrch
  • 8.A informatika – AI – umělá inteligence

   Listopad 2023 

  • 9.A dějepis – Evropa před 2. světovou válkou
  • 9.B dějepis – Evropa před 2. světovou válkou
   Prosinec 2023 
  • 6.A přírodopis – potravní řetězce
  • 6.B přírodopis – potravní řetězce
   Leden 2024 
  • 8.A fyzika – téma bude upřesněno
  • 7.A/B tělocvik dívky – téma bude upřesněno
  • 8.A pracovní činnosti chlapci – téma bude upřesněno

Informace,Fotogalerie a videogalerie z výuky CLIL šk. r. 2023/24

4.10.2023 7.A, 7.B Zeměpis – Zemský povrch

Jak hodina zeměpisu v angličtině probíhala? 
 
Zopakovali jsme slovní zásobu polohopisu: hory, pohoří, jezera, řeky, moře, oceány, nížiny, pouště atd. Mimochodem, tato slovní zásoba se současně
probírala i v hodinách angličtiny, takže propojení bylo dokonalé. Žáci pak tuto slovní zásobu využili v doplňovačce o evropském kontinentu. Následně ve skupinkách přiřazovali zeměpisné názvy k jednotlivým světadílům. Na závěr si v bodovací tabulce ověřili, co se během této CLIL výuky naučili.
Všichni byli moc šikovní, výborně komunikovali a do všech aktivit se zapojovali s nadšením.

16.10.2023 8.A Informatika – AI

Jak hodina informatiky v angličtině probíhala? 
 
Nejprve žáci prostřednictvím online nástroje mentimeter psali, kde všude lze umělou inteligenci využívat a na tohle téma proběhla i diskuse.
Představili jsem si nástroj ChatGPT a pobavili se o jeho možnostech, výhodách, úskalích i omezeních. Pak následovala práce s umělou inteligencí, nikoliv však s ChatGPT, ale s generátory obrázků. Žáci pak ve dvojicích pracovali na projektech, kdy měli na Jamboard vytvořit koláž z obrázků na zvolené téma a připsat i prompty, které zadávali. Panovala výborná pracovní atmosféra a Jamboardy jsou prostě skvělé.

20.11.2023  9.A, 9.B Dějepis – Svět před 2. světovou válkou

Jak hodina dějepisu v angličtině probíhala? 
 
Úvodem jsme si ukázali wordcloud, který představoval události meziválečného období a jména hlavních aktérů té doby. Popovídali jsme si o tom, které
události a jména patří k jednotlivým státům světa. Bylo třeba vysvětlit i některé anglické názvy událostí či dokumentů, které žáci znali jen česky. Následovala třísloupečková přiřazovačka, která upevnila znalosti z hodin dějepisu a předchozí CLIL diskuse. Žáky pak čekala skupinová práce, a to
vytvořit vlastní wordcloud na jedno z témat meziválečného období. Práce jsme si hned promítli a mohli se potěšit z výstupů ze skupinovek. A abychom výuku mohli ukončit s vědomím, že toho o období mezi válkami hodně víme, ukončili jsme hodinu takzvaným „exit ticket“, kdy měl každý napsat
deset jmen či událostí uvedené doby. Žáci byli skvělí, výborně se v problematice světa před 2. světovou válkou orientovali z hodin dějepisu, proto jim šla CLIL výuka hladce.