Výuková metoda CLIL

nenásilné osvojování si cizího jazyka propojením jazykové výuky a vyučovaných předmětů

 S novým školním rokem 2023/24 rozjíždíme na 2. stupni ZŠ pilotní projekt výukové metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), který má velkou podporu ze strany MŠMT.

Metoda CLIL patří k významným trendům současného evropského školství a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. CLIL se stal pevnou součástí české jazykové politiky na základě dokumentu Evropské unie pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán 2004–2006. 

Dokument předpokládá, že obsahově a jazykově integrované učení se bude podílet na cílech Unie v oblasti jazykového vzdělávání především tím, že žák si bude moci na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílí tím tak své sebevědomí pro další studium jazyka.

CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.

V tomto školním roce do hodin odborných předmětů na druhém stupni integrujeme anglický jazyk. Neznamená to, že by se nyní žáci učili vybrané předměty plně v angličtině. Cílem tohoto projektu je angličtinu občas do výuky zařadit, např. do hodin zeměpisu, informatiky, přírodopisu, dějepisu, fyziky, tělesné výchovy nebo praktických činností. Žáci se tak naučí angličtinu používat i mimo hodiny výuky anglického jazyka. Metodu CLIL na naší škole budou vyučovat v tandemové výuce dva učitelé, jeden s aprobací cizího jazyka, druhý s aprobací vybraného nejazykového předmětu. Cílem takové hodiny CLIL tak není získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především znalosti v nejazykovém předmětu nabízené prostřednictvím cizího jazyka.

CLIL má pro žáky nezanedbatelný motivační potenciál, kteří si tímto více uvědomují význam znalosti cizího jazyka pro život. Užití cizího jazyka je prostředkem k osvojení obsahu, ne cílem v procesu učení. Jazykové vyučování je v převážné míře zaměřeno na procvičování čtyř dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní). Ve vyučování nejazykového předmětu jsou tyto čtyři dovednosti prostředkem k získání nových informací a k demonstraci pochopení vyučovaného předmětu. Právě tato dovednost, jednat v cizím jazyce v různých situacích, je považována za největší výhodu CLIL především pro budoucí povolání žáků.

Podrobnější informace k výuce metodou CLIL zde.

Harmonogram pilotní výuky

Vyučující CLIL: Sylva Novotná, B.A.

1.pololetí 2023/24

   Říjen 2023 
 • 7.A zeměpis – Zemský povrch – 4.10.2023
 • 7.B zeměpis – Zemský povrch – 4.10.2023
 • 8.A informatika – AI – umělá inteligence – 16.10.2023
   Listopad 2023 
 • 9.A dějepis – Evropa před 2. světovou válkou – 20.11.2023
 • 9.B dějepis – Evropa před 2. světovou válkou – 20.11.2023
   Prosinec 2023 
 • 6.A přírodopis – Ekosystémy a potravní řetězce – 11.12.2023
 • 6.B přírodopis – Ekosystémy a potravní řetězce -12.12.2023
   Leden 2024 
 • 7.A/B tělocvik dívky – Dovednosti a hry s míčem – 24.1.2024
 • 8.A pracovní činnosti chlapci – Zdravý životní styl a výživové hodnoty – 24.1.2024
 • 8.A fyzika – Tepelná vodivost – 30.1.2024
   Únor 2024 
 • 4.B Vlastivěda – Česká republika a její sousedé – 12.2.2024 
 • 4.A Vlastivěda – Česká republika a její sousedé 14.2.2024

Informace,Fotogalerie a videogalerie z výuky CLIL šk. r. 2023/24

4.10.2023 7.A, 7.B Zeměpis – Zemský povrch

Jak hodina zeměpisu v angličtině probíhala? 
 
Zopakovali jsme slovní zásobu polohopisu: hory, pohoří, jezera, řeky, moře, oceány, nížiny, pouště atd. Mimochodem, tato slovní zásoba se současně
probírala i v hodinách angličtiny, takže propojení bylo dokonalé. Žáci pak tuto slovní zásobu využili v doplňovačce o evropském kontinentu. Následně ve skupinkách přiřazovali zeměpisné názvy k jednotlivým světadílům. Na závěr si v bodovací tabulce ověřili, co se během této CLIL výuky naučili.
Všichni byli moc šikovní, výborně komunikovali a do všech aktivit se zapojovali s nadšením.

16.10.2023 8.A Informatika – AI

Jak hodina informatiky v angličtině probíhala? 
 
Nejprve žáci prostřednictvím online nástroje mentimeter psali, kde všude lze umělou inteligenci využívat a na tohle téma proběhla i diskuse.
Představili jsem si nástroj ChatGPT a pobavili se o jeho možnostech, výhodách, úskalích i omezeních. Pak následovala práce s umělou inteligencí, nikoliv však s ChatGPT, ale s generátory obrázků. Žáci pak ve dvojicích pracovali na projektech, kdy měli na Jamboard vytvořit koláž z obrázků na zvolené téma a připsat i prompty, které zadávali. Panovala výborná pracovní atmosféra a Jamboardy jsou prostě skvělé.

20.11.2023  9.A, 9.B Dějepis – Svět před 2. světovou válkou

Jak hodina dějepisu v angličtině probíhala? 
 
Úvodem jsme si ukázali wordcloud, který představoval události meziválečného období a jména hlavních aktérů té doby. Popovídali jsme si o tom, které
události a jména patří k jednotlivým státům světa. Bylo třeba vysvětlit i některé anglické názvy událostí či dokumentů, které žáci znali jen česky. Následovala třísloupečková přiřazovačka, která upevnila znalosti z hodin dějepisu a předchozí CLIL diskuse. Žáky pak čekala skupinová práce, a to
vytvořit vlastní wordcloud na jedno z témat meziválečného období. Práce jsme si hned promítli a mohli se potěšit z výstupů ze skupinovek. A abychom výuku mohli ukončit s vědomím, že toho o období mezi válkami hodně víme, ukončili jsme hodinu takzvaným „exit ticket“, kdy měl každý napsat
deset jmen či událostí uvedené doby. Žáci byli skvělí, výborně se v problematice světa před 2. světovou válkou orientovali z hodin dějepisu, proto jim šla CLIL výuka hladce.

11. a 12.12.2023  6.A, 6.B – Přírodopis – Ekosystémy a potravní řetězce

Jak hodina přírodopisu v angličtině probíhala?
 
V prezentaci jsme si zopakovali potřebnou slovní zásobu. Během individuální práce řadili žáci rostliny živočichy do správných kategorií, zda jsou např. producenti, konzumenti, rozkladači, býložravci, masožravci nebo všežravci. Ve skupinové práci žáci tvořili potravní řetězce. Pro závěrečné shrnutí a
opakování posloužil Kahoot, který třída společně vyhrála. Všichni zvládli přírodopis v angličtině výborně.

24.1.2024 7.A/B dívky – Tělesná výchova – Dovednosti a hry s míčem

Jak hodina tělocviku v angličtině probíhala?

Po rozběhání a společné rozcvičce si dívky ve dvojicích házely míčem na šířku tělocvičny – levou rukou, pravou, obouruč, obouruč s odrazem o zem, z předklonu v mírném stoji rozkročném zády k parťačce apod. Vyzkoušely si i volejbalový bagr nebo například fotbalové stažení míče a vykopnutí
nártem. Po dovednostech s míčem následovaly štafetové hry družstev, kdy dívky sbíraly za jednotlivá vítězství body, které jsme po soutěžích sečetly a vyhlásily vítězky. Jako poslední odpočinková část byla vzájemná „balónová“ masáž, kterou si dívky za práci v hodině zasloužily. Celá výuka proběhla
v angličtině a společně jsem si ji užily.
 

24.1.2024 8.A chlapci – Praktické činnosti – Zdravý životní styl a výživové hodnoty

Jak hodina praktických činností v angličtině probíhala?

Protože chlapci ve své předchozí hodině vařili, na tohle téma jsme navázali online přiřazovačkou slovní zásoby na téma úpravy jídel. Kluci pracovali ve dvojicích a k dispozici měli tablety. Pak jsme si společně nastudovali informace o denním kalorickém příjmu jednotlivce a výpočtu bazálního
metabolismu (BMR). Pro ověření pochopení textu jsme si zodpověděli několik otázek. Jako závěrečné shrnutí a opakování posloužil Kahoot, který chlapci opět hráli ve dvojicích na tabletech. I když tato hodina byla trošku náročnější na odborné výrazy, žáci si s nimi velmi dobře poradili.

30.1.2024 8.A – Fyzika – Tepelná vodivost

Jak hodina fyziky v angličtině probíhala?

Nejprve jsme si v prezentaci ujasnili základní slovní zásobu pro diskusi o tepelných jevech a představili jsme si tepelně vodivé materiály a tepelné izolanty. Na anglickém videu jsme si ukázali, jak funguje iglú a vysvětlili si princip termosky. Žáci pak samostatně zařadili materiály do správné
skupiny. V Kahootu jsme si probranou látku a slovní zásobu zopakovali. Nakonec si žáci ověřili své znalosti z CLIL hodiny v tabulce tzv. Exit ticket.

12.2.2024 4.B a 14.2.2024 4.A – Vlastivěda – Česká republika a její sousedé

Jak hodina vlastivědy v angličtině probíhala?

V prezentaci jsme se dověděli anglické názvy České republiky a sousedních států, světových stran a slovní zásoby polohopisu: řeky, nížiny, pohoří atd. Pak následovala přiřazovačka, na které děti pracovaly samostatně nebo ve dvojicích. A veškeré získané vědomosti jsme si ověřili v Kahoot kvízu, kterého se všichni účastnili s nadšením.