Školská rada – jednací řád

Školská rada Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace stanovila ve smyslu § 167, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen zákon) na svém prvním zasedání dne 12. 12. 2005 tento jednací řád.

I.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně (§167, odst. 7 zákona).

II.

První zasedání školské rady svolává ředitel školy, všechna další zasedání její předseda, případně místopředseda nebo její jiný pověřený člen (§ 167, odst. 7 zákona), a to písemně, elektronickou poštou, telefonicky nebo ústně tak, aby všichni členové rady byly o termínu zasedání informováni nejméně deset dní předem. 

III.

Školská rada jedná o věcech uvedených v § 168, odst. 1 zákona. Materiály, které mají být na zasedání školské rady projednány, musí všichni její členové obdržet nejméně sedm dní před zasedáním v písemné nebo elektronické podobě.

IV.

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy způsobem a v termínech uvedených v odstavci II (§ 167, odst. 7 zákona).

V.

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů, současně musí být při hlasování přítomen alespoň jeden zástupce učitelů, zákonných zástupců a zřizovatele.

VI.

Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady vyhotovuje pověřený člen školské rady, podepisuje je její předseda, případně její místopředseda nebo její jiný člen. Zápisy ze zasedání rady jsou veřejně přístupná na webových stránkách školy do 14 dnů po skončení zasedání. 

Mgr. Jana Kubáňová
předseda školské rady Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková
organizace