Volební řád Školské rady Základní školy Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

I.

Úvodní ustanovení

Obec Mokrá-Horákov, jako zřizovatel příspěvkových organizací vydává v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon) Volební řád školské rady Základní školy Mokrá-Horákov, příspěvková organizace.

II.

Počet členů a složení školské rady

 1. Školská rada základní školy má 9 členů, kteří jsou jmenováni a voleni:
  • třetinu, tj. 3 členy, jmenuje zřizovatel – obec Mokrá-Horákov,
  • třetinu, tj. 3 členy, volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy,
  • třetinu, tj. 3 členy, volí pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Školská rada je zvolena, pokud budou v souladu s tímto volebním řádem zvoleni
  • 3 členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků školy,
  • 3 členové volení pedagogickými pracovníky školy.
 3. Zřizovatel doplní jmenováním počet členů rady o své zástupce na celkový počet 9 členů.
 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 5. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků, ani jmenován zřizovatelem.

III.

Způsob voleb

 1. Prezenční forma – tajné hlasování, vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.
 2. Distanční forma – elektronicky

IV.

Příprava a zajištění průběhu voleb

 1. Řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu s tímto volebním řádem zajistí ředitel školy. Dle uvážení zajistí ředitel školy volby do školské rady vždy jen jedním způsobem a to buď prezenční formou voleb, nebo distanční formou voleb.
 2. Za účelem volby členů školské rady jmenuje ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor, který si zvolí předsedu. Členy přípravného výboru mohou být oprávněné osoby dané školy. Výběr členů přípravného výboru je plně v kompetenci ředitele školy. Členstvím v přípravném výboru není dotčeno právo být zvolen členem školské rady.
 3. Přípravný výbor vyrozumí průkazným způsobem zákonné zástupce nezletilých žáků (dále jen oprávněné osoby) a pedagogické pracovníky školy (dále jen oprávněné osoby) o zřízení školské rady, její poslání a činnosti. Vyzve oprávněné osoby k podání návrhů kandidátů na členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů.
 4. Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují zákonní zástupci přípravnému výboru formou anketního lístku, který přípravný výbor rozešle prostřednictvím jednotlivých žáků školy, popř. jiným vhodným způsobem, který určí přípravný výbor; v návrhu na anketním lístku musí být označena osoba, která návrh podává, a navrhovaný kandidát jménem a příjmením a adresou trvalého pobytu
 5. Kandidáty na členství ve školské radě za pedagogické pracovníky navrhují pedagogičtí pracovníci přípravnému výboru. Pedagogičtí pracovníci volí své zástupce do školské rady v souladu s tímto volebním řádem a ve vyhlášeném termínu voleb, jako zákonní zástupci nezletilých žáků.
 6. Přípravný výbor přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě. Vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny oprávněné osoby pro účely přehledu o účasti na hlasování.
 7. Přípravný výbor vyhlásí termín voleb a k volbám svolá oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky školy:
  • k volbám konané prezenční formou voleb formou oznámení, které se zveřejňuje na webových stránkách školy a ve škole, ve lhůtě alespoň 20 dní před konáním voleb, nebo
  • k volbám konané distanční formou voleb formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě alespoň 20 dní před konáním voleb.
 8. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Ve stejném termínu zveřejňuje rovněž listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami.
 9. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky. Z hlasovacího lístku musí být zřejmé, že se jedná o volby do školské rady dané školy, musí obsahovat přesný název školy, skupinu voličů, údaje o termínu a místu konání voleb, přehled kandidátů v abecedním pořadí včetně dalších údajů dle rozhodnutí přípravného výboru.
 10. Prezenční způsob voleb: Členy školské rady volí oprávněné osoby prezenční formou tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky. Na volebním lístku mohou být označeni max. tři kandidáti. V případě, že je označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný.
 11. Distanční způsob voleb: Členy školské rady volí oprávněné osoby distanční formou elektronicky. Na volebním lístku mohou být označeni max. tři kandidáti. V případě, že je označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný.
 12. Volby jsou platné bez ohledu na početní účast oprávněných osob.
 13. Volby organizačně zajišťuje a výsledky sčítá přípravný výbor školy.
 14. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů a vyhlašuje výsledky voleb.
 15. Členy školské rady se stávají tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů dané skupiny kandidátů. Při rovnosti hlasů stanoví přípravný výbor pořadí losem.
 16. Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí, dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.
 17. Nejsou-li při volbě členů rady zvoleni náhradníci, je nutné provést v případě zániku mandátu člena školské rady doplňovací volby, které se organizují obdobně jako volby řádné.
 18. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě jedné opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 19. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě.
 20. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné v souladu s tímto volebním řádem.

V.

Členství ve školské radě

Členství ve školské radě je čestné, zaniká:

 • uplynutím funkčního období,
 • úmrtím člena,
 • vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
 • dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
 • dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách,
 • dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.
  Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny dané skupiny oprávněných osob. Osoby jmenované zřizovatelem mohou být odvolány pouze Radou obce.

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento volební řád školské rady Základní školy Mokrá-Horákov, příspěvková organizace byl řádně schválen usnesením Rady obce Mokrá-Horákov č. 598/50/RO/2023 ze dne 13.11.2023 a nabývá účinnosti dnem 13.11.2023.
 2. Volby nové školské rady proběhnou vždy před koncem tříletého období stávající školské rady.
 3. Tento volební řád se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž po jedno paré obdrží základní škola a dvě paré si ponechá zřizovatel.

V Mokré-Horákově dne 6. 11. 2023

Ing. Matyáš Charvát, starosta obce, v.r.