EU Peníze školám

Projekt EU peníze školám – Vzděláváme žáky pro 21. století,  je zaměřen na podporu rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Projekt je financován z evropských strukturálních fondů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy

Realizace projektu na naší škole se zaměřovala na dvě hlavní oblasti – individualizace a inovace. V rámci individualizace byly získány finanční prostředky na rozdělení žáků na menší skupiny ve výuce českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Žáci tak měli možnost se aktivněji zapojit do výchovně vzdělávacího procesu a získali zlepšené podmínky v přístupu ke vzdělávání.

V programu inovace byly na naší škole vytvářeny nové učební materiály, které měli za cíl zkvalitnit a zatraktivnit výuku pro žáky v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, informatika, přírodověda, přírodopis a chemie. Při tvorbě materiálů byl v některých šablonách kladen důraz na jejich interaktivou a zapojení žáků do práce s novými technologiemi (informační technologie a interaktivní tabule).

Finanční prostředky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ze kterých byl celý projekt pokryt, nám umožnil zakoupit nové vybavení. Zejména se jedná o nákup interaktivních tabulí, nového vybavení počítačové učebny a financování účasti pedagogických pracovníků na školních v rámci dalšího vzdělávání. Interaktivní tabule jsou nyní ve škole nainstalovány v několika učebnách a nabízejí nové možnosti realizace jednotlivých vyučovacích hodin.