Přípravná třída při ZŠ Mokrá-Horákov 2024/2025

Žádost je třeba zaslat do 31.5.2024.

Vážení rodiče,

naše škola má v současné době schválenou žádost zřizovatele o zřízení přípravné třídy na školní rok
2024/2025.

Pokud se sejde alespoň 10 odkladových žádostí dětí před nástupem do 1. třídy, může pro
ně škola podle § 47 školského zákona otevřít přípravnou třídu.

Zákonný zástupce v případě zájmu o umístění svého dítěte do přípravné třídy musí dodat škole žádost o odklad povinné školní docházky a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo odborného lékaře.
O zařazení do přípravné třídy je třeba písemně požádat ředitele školy do 31. 5. 2024.

Při obdržení minimálně deseti žádostí pak budeme žádat o zřízení krajský školní úřad (ke zřízení
přípravné třídy základní školy obcí je nezbytný souhlas krajského úřadu).
Děti budou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a
doložením doporučení školského poradenského zařízení. Je to jejich rozhodnutí a zakládá se většinou
na vlastním pozorování dítěte nebo doporučení z mateřské školy, kterou dítě navštěvovalo.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu školy.

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje individuální přístup
pedagoga. Cílem přípravné třídy je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny
budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky
sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební i výtvarný projev.

Základní informace k přípravné třídě

 • Přípravná třída je bezplatná a žáci se nepočítají do kapacity školy.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
 • Žáci se neklasifikují.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Žáci mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
 • Oběd i dopolední svačinka jsou připravovány ve školní jídelně, hradí ji rodiče stejně jako v
  MŠ.
 • Kapacita třídy 10 – 15 žáků.
 • Obsah vzdělávání je upraven v našem školském vzdělávacím programu od 1. 9. 2024

                                        Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy